وام خرید کالا


وام خرید کالا این وام از محل مشارکت سپرده گذاران تامین شده و لذا از محل منابع صندوق قرض الحسنه امید نمی باشد . 

این طرح جهت تامین کالای مورد نیاز مشتریان و حمایت از خرید کالای ایرانی واگذار می گردد . 


شرایط دریافت وام  :

1 – اولویت دریافت وام خرید کالا مشتریان محترم صندوق قرض الحسنه امید می باشد . 

2 – مشتری متقاضی می بایست حداقل مبلغ 10000000 ریال موجودی در صندوق داشته باشد .  

3 – اولویت مشتری می باشد که از هیچ کدام از طرح های مشارکت ، سفر ، همکاری صندوق ها و ... استفاده ننموده باشد.

4 – متقاضی می بایست تا ماه جاری نسبت به پرداخت بدهی اقساط سر رسید شده و حق عضویت اقدام نماید .  

5 – مشتری می بایست به میزان دو برابر مبلغ دریافتی وام سفته تهیه نماید . 

6 – یکی از اعضای محترم صندوق به عنوام ضامن توسط متقاضی معرفی گردد .  

7 -  خرید اوراق وام به ازای هر 5000000 ریال وام مبلغ 500000 ریال پرداخت گردد . 

8 – باز پرداخت وام خرید کالا حداکثر تا 10 ماه می باشد . 

  • مهلت پرداخت اقساط وام از سر رسید معین شده 5 روز می باشد . 
  • در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر به ازای هر روز تاخیر در پرداخت اقساط وام 1 درصد از مبلغ اقساط به عنوان جریمه دیر کرد محاسبه و لحاظ می شود .