وام مشارکت


شرایط اخذ وام مشارکت 


این نوع  وام صرفا از محل دریافت سپرده مشارکتی پرداخت می شود .

  • مبلغ سپرده حداقل میبایست 6 ماه به عنوان پس انداز سپرده گذاری در حساب موجود باشد
  • کارمزد این نوع وام 4 درصد می باشد که در هنگام پرداخت وام از اصل مبلغ وام کسر میشود  .

نکته : 

در صورت عدم سپرده گذاری وام مشارکتی با کارمزد 10 درصد و مدت باز پرداخت حداکثر قابل پرداخت می باشد. 


توجه : 

دریافت و پرداخت این نوع وام ها به دلیل بار مالی بالا فقط با نظارت مستقیم و تصمیم گیری اعضاء هیئت مدیره قابل پرداخت می باشد .