این نوع  وام صرفا از محل دریافت سپرده مشارکتی پرداخت می شود .

سپرده گذاری یک برابری مبلغ وام درخواستی به مدت حداقل 6 یا 7 ماه  و با کارمزد  4 درصد می باشد که در هنگام پرداخت وام از اصل مبلغ وام

 کسر میشود  .

نکته :

در صورت عدم سپرده گذاری وام مشارکتی با کارمزد 10 درصد و مدت باز پرداخت حداکثر قابل پرداخت می باشد.

 

توجه :

دریافت و پرداخت این نوع وام ها به دلیل بار مالی بالا فقط با نظارت مستقیم و تصمیم گیری اعضاء هیات مدیره قابل پرداخت می باشد .لذا صبوری و همکاری همه اعضای محترم قابل اهمیت است.